0

گزارشی از رآکتورهای هسته‌ای؛
دنیایی که پیش رو داریم به یقین دنیایی هسته ای خواهد بود؛ دنیایی که صدها رآکتور در آن به صورت رسمی و علنی فعال هستند. حال سوال اینجاست در دنیای به وسعت رآکتورها چرا یک رآکتور، به اندازه تمام رآکتورها برای غرب اهمیت دارد.
گروه بین‌الملل مشرق - انرژی هسته ای امروزه به بخش اصلی و اساسی نیازهای دنیای مدرن به خاطر افزایش تقاضای انرژی و سوخت تبدیل شده که یکی از نتایج حاصل از افزایش جمعیت در سراسر جهان به شمار می آید.

اما در کنار این انرژی برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند توجه و اهتمام خود را بر تولید سلاح های هسته ای به عنوان یکی از انواع سلاح های کشتار جمعی مورد استفاده در عملیات بازدارندگی متمرکز کرده اند.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

برای دستیابی به هدف اول و همچنین هدف بعدی، کشورها نیازمند ساخت و احداث رآکتورهای هسته ای برای استفاده از انرژی هسته ای در تمام حوزه های اقتصادی و نظامی هستند.
گزارش زیر پراکندگی رآکتورهای هسته ای در کشورهای مختلف و سراسر جهان و اینکه چه کشورهایی دارای بیشترین رآکتور هسته ای می باشند، را بررسی می کند.

قاره آمریکا
در قاره آمریکا چه شمالی و چه جنوبی جمعا 115 رآکتور هسته ای وجود دارد. از این میان 5 رآکتور در آمریکای جنوبی و 110 رآکتور در آمریکای شمالی وجود دارد.

آمریکا
کشور آمریکا دارای بیشترین تعداد رآکتورهای هسته ای در جهان با تعداد 100 رآکتور در 63 ایستگاه اتمی است تا آمریکا 30 درصد از رآکتورهای هسته ای جهان را در اختیار داشته باشد.

اغلب رآکتورهای اتمی آمریکا در مناطق شرقی و مرکز شرقی این کشور متمرکز است، به گونه ای که از 100 رآکتور هسته ای 96 رآکتور در مناطق شرقی و تنها 4 رآکتور در مناطق غربی واقع شده اند.
از میان این 100 رآکتور 22 رآکتور با آب گرم و مابقی با آب تحت فشار فعالیت می کنند.
مجموع انرژی تولید شده توسط این رآکتورها حدود 98 هزار و 662 مگاوات است که 19 درصد از مجموع انرژی برق تولید شده در آمریکا می باشد.

کانادا
کشور کانادا دارای 4 ایستگاه هسته ای است که 8 رآکتور هسته ای در آن فعالیت می کنند و در جنوب شرقی کانادا واقع شده اند.
تمام رآکتورهای هسته ای کشور کانادا با آب سنگین فعالیت می کنند و مجموع انرژی تولید شده توسط آنها 12 هزار و 569 مگاوات است.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

آرژانتین
کشور آرژانتین دارای دو ایستگاه اتمی با 3 رآکتور اتمی است که در شرق و مرکز این کشور واقع شده اند و همگی با آب سنگین عمل می کنند. مجموع انرژی تولید شده توسط این رآکتورها یک هزار 327 مگاوات است.
کشور آرژانتین درصدد ساخت دو رآکتور جدید است.

مکزیک
کشور مکزیک دارای یک ایستگاه اتمی در منطقه «لاجونا ورد»، در سواحل شرقی است که در آن دو رآکتور اتمی فعالیت می کند. این دو رآکتور از آب گرم استفاده و 1600 مگاوات انرژی تولید می کنند.

برزیل
برزیل دارای یک ایستگاه اتمی است که در آن دو رآکتور اتمی فعالیت دارند و از سوخت آب سنگین استفاده می کنند. میزان انرژی تولید شده توسط این دو رآکتور 1.896 مگاوات است و در سواحل شرقی برزیل در نزدیکی شهر «ریو دوژانیرو» واقع شده اند.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

آسیا
قاره آسیا دارای 125 رآکتور هسته ای است.

چین
کشور چین دارای 9 ایستگاه هسته ای است که 22 رآکتور هسته ای در آن فعالیت دارند. 2 رآکتور با آب سنگین و مابقی با آب تحت فشار فعالیت می کنند.
انرژی تولید شده توسط این رآکتورهای 19 هزار و 94 مگاوات برآورد شده است.
کشور چین هم اکنون در حال ساخت 25 رآکتور هسته ای جدید است و برای ساخت 22 رآکتور هسته ای جدید در آینده برنامه ریزی می کند.

ژاپن
کشور ژاپن دارای 15 ایستگاه هسته ای است که هم اکنون در آنها 48 رآکتور هسته ای فعالیت می کند و در سراسر جزایر ژاپن پراکنده شده اند.
7 رآکتور از این رآکتورها با آب تحت فشار و مابقی با آب گرم فعالیت می کنند و انرژی تولید شده توسط آنها بالغ بر 42 هزار و 569 مگاوات است.
 
هند
هند دارای 7 ایستگاه هسته ای است که 21 رآکتور اتمی در آنها مشغول فعالیت هستند. 18 رآکتور از رآکتورهای هند با 2 رآکتور با آب گرم و مابقی با آب تحت فشار فعالیت می کنند و میزان انرژی تولید شده توسط آنها بالغ بر 5 هزار و 308 مگاوات است.

پاکستان
پاکستان دارای دو ایستگاه اتمی است که در آنها 3 رآکتور اتمی فعالیت می کنند. یکی از این رآکتورها با آب سنگین و 2 رآکتور دیگر با آب تحت فشار فعالیت می کنند و انرژی تولید شده توسط آنها بالغ بر 690 مگاوات است.

ایران
ایران دارای یک ایستگاه هسته ای است که در بندر بوشهر قرار دارد و یک رآکتور هسته ای با آب تحت فشار در آن فعالیت و 915 مگاوات انرژی تولید می کند.

کره جنوبی
کره جنوبی دارای 4 ایستگاه هسته ای است که 24 رآکتور در آنها فعالیت می کند. 20 رآکتور از این رآکتورها با آب تحت فشار و 4 رآکتور با آب سنگین فعالیت می کنند تا تولید کننده 20 هزار و 572 مگاوات انرژی باشد.

تایوان
کشور تایوان دارای 3 ایستگاه هسته ای است که 6 رآکتور در آنها فعالیت می کنند. 4 رآکتور از آب گرم و 2 رآکتور با آب تحت فشار فعالیت می کنند و مجموع انرژی تولید شده توسط آنها 5 هزار و 32 مگاوات است.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش
آفریقا
در آفریقا تنها یک کشور دارای رآکتور هسته ای است که کشور آفریقای جنوبی می باشد.
کشور آفریقای جنوبی دارای یک ایستگاه هسته ای است که در آن 2 رآکتور هسته ای فعالیت دارند و هر 2 با آب تحت فشار فعالیت و 1860 مگاوات انرژی تولید می کنند.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

قاره اروپا
قاره اروپا دارای 184 رآکتور هسته ای است که در سراسر نقاط قاره اروپا از جمله کشور روسیه فعالیت دارد.

فرانسه
کشور فرانسه دارای 19 ایستگاه هسته ای است که 58 رآکتور اتمی در آنها فعالیت دارند و همگی توسط آب تحت فشار فعالیت می کنند.
2 ایستگاه هسته ای فرانسه در مرزهای این کشور با آلمان، یک ایستگاه برسر مرزهای بلژیک، 4 ایستگاه در کانال مانش بین این کشور با انگلیس، 6 ایستگاه در مرکز، 4 مرکز در نزدیکی کوه های آلپ و 2 ایستگاه در جنوب این کشور قرار دارند.
مجموع انرژی تولید شده توسط این رآکتورها بالغ بر 63 هزار و 110 مگاوات است و هم اکنون فرانسه در ساخت رآکتورهای جدید است، همان گونه که برای ساخت یک رآکتور در آینده نیز برنامه ریزی می کند.

آلمان
کشور آلمان دارای 8 ایستگاه هسته ای که 9 رآکتور اتمی در آنها فعالیت می کنند. 7 رآکتور از 9 رآکتور کشور آلمان با آب تحت فشار و 2 رآکتور دیگر با آب گرم فعالیت می کنند.
6 رآکتور هسته ای آلمان در مناطق شمالی و مابقی در جنوب این کشور قرار دارند و مجموع انرژی تولید شده توسط این رآکتورها بالغ بر 20 هزار و344 مگاوات است.

روسیه
روسیه دارای 10 ایستگاه هسته ای است که 34 رآکتور هسته ای در آن فعالیت دارند.
یک ایستگاه هسته ای روسیه در منطقه سیبری قرار دارد و مابقی در غرب این کشور متمرکز شده اند.
4 ایستگاه هسته ای روسیه با آب سبک و 5 ایستگاه با آب تحت فشار و یک ایستگاه با شبیه سازی سریع فعالیت می کند تا تولید کننده انرژی به ارزش 23 هزار و 647 مگاوات باشد.

انگلیس
انگلیس دارای 8 ایستگاه هسته ای است که 16 رآکتور اتمی در آنها فعالیت می کنند.
7 ایستگاه از این 8 ایستگاه با گاز فعالیت می کنند و در مناطق هانترستون و تورنس در اسکاتلند و هاچام و هارتل پل و هینکلی پوینت انگلیس و ویلوا در ولز قرار دارند.
اما ایستگاه هشتم انگلیس با آب تحت فشار فعالیت می کند و در سیزویل در جنوب غربی شهر کنت واقع شده است.
مجموع انرژی تولید شده توسط این رآکتورها بالغ بر 11 هزار و 248 مگاوات است.

اسپانیا
اسپانیا دارای 5 ایستگاه هسته ای است که 7 رآکتور اتمی در آنها فعالیت دارد.
از این رآکتورها 6 رآکتور با آب تحت فشار فعالیت می کنند که رآکتورهای الماراز، تریللو، اسکو و واندیلوس نام دارند و مابقی با آب گرم فعالیت می کنند.
میزان انرژی تولید شده توسط این رآکتورها 7 هزار و 442 مگاوات بیان شده است.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

سویس
کشور سویس دارای 4 ایستگاه اتمی است که 5 رآکتور اتمی در آنها فعالیت دارد.
3 رآکتور با آب تحت فشار و 2 رآکتور دیگر با آب گرم فعالیت و انرژی بالغ بر 3 هزار و 220 مگاوات تولید می کنند.

اکراین
کشور اکراین دارای 4 ایستگاه هسته ای است که 15 رآکتور اتمی در آنها فعالیت دارند و همگی از آب تحت فشار استفاده می کنند.
2 رآکتور از این 15 رآکتور در جنوب کشور و مابقی در غرب اکراین قرار دارند و مجموع انرژی تولید شده توسط آنها بالغ بر 13 هزار و 168 مگاوات است.

سوئد
کشور سوئد دارای 3 ایستگاه هسته ای است که 10 رآکتور اتمی در آنها فعالیت می کند. 7 رآکتور از آب گرم و 3 رآکتور از آب تحت فشار استفاده می کنند و مجموع انرژی تولید شده توسط آنها 9 هزار و 101 مگاوات است.

فنلاند
کشور فنلاند دارای 2 ایستگاه اتمی با 4 رآکتور اتمی است که 2 رآکتور با آب تحت فشار و 2 رآکتور با آب گرم فعالیت و انرژی بالغ بر 2 هزار و 676 مگاوات تولید می کنند.
فنلاند در حال ساخت رآکتورهای جدیدی است و برای ساخت رآکتورهای دیگر در آینده برنامه ریزی می کند.

چک
کشور چک دارای 2 ایستگاه هسته ای است که 6 رآکتور اتمی در آنها فعالیت دارد و همگی با آب تحت فشار فعالیت می کنند.
این رآکتورها انرژی بالغ بر 3 هزار و 807 مگاوات انرژی تولید می کنند.

بلژیک
کشور بلژیک دارای دو ایستگاه هسته ای است و 5 رآکتور اتمی با آب تحت فشار در آنها فعالیت می کنند تا انرژی بالغ بر 5 هزار و 755 مگاوات را تولید کنند.

کشورهای دارای آکتورهای هسته ای و پراکندگی آنها در جهان/ در جال ویرایش

اسلواکی
کشور اسلواکی دارای 2 ایستگاه هسته ای است که 4 رآکتور با آب تحت فشار در آنها فعالیت و انرژی بالغ بر 1.656 مگاوات می کنند.

هلند
کشور هلند دارای یک رآکتور هسته ای در منطقه «بورسیل» است که با آب تحت فشار فعالیت و انرژی بالغ بر 452 مگاوات تولید می کند.

ارمنستان
کشور ارمنستان دارای یک ایستگاه اتمی است که در آن رآکتورهایی با آب تحت فشار فعالیت و انرژی بالغ بر 375 مگاوات تولید می کنند.

مجارستان
کشور مجارستان دارای یک ایستگاه هسته ای به نام «باکس» است که دارای 4 رآکتور اتمی است. این رآکتورها با آب تحت فشار فعالیت و انرژی بالغ بر 1889 مگاوات تولید می کنند.

اسلوونی
کشور اسلوونی دارای یک رآکتور در حال فعالیت با آب تحت فشار است که انرژی بالغ بر 676 مگاوات تولید می کند.

بلغارستان
بلغارستان دارای یک ایستگاه هسته ای است که در آن 2 رآکتور اتمی با آب تحت فشار فعالیت و انرژی بالغ بر 1906 مگاوات تولید می کند.

رومانی
کشور رومانی دارای تنها یک ایستگاه هسته ای است که در آن 2 رآکتور اتمی با آب گرم فعالیت و انرژی بالغ بر 1305 مگاوات تولید می کنند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی